Klachtenreglement K-Fitness Health & Care

Een klacht is een kans om het beter te doen

Vooraf
Heeft u een klacht, meld u deze aan een medewerker. De medewerker zal proberen de klacht samen met u direct op te lossen. Mocht dit niet kunnen bv omdat de medewerker onvoldoende bevoegdheden, kunt u zich wenden tot zijn/haar leidinggevende.

Klachtenafhandeling
Conform artikel 14, 15 en 16 van de Algemene Voorwaarden
1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel
mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Aanleveren klacht
De klacht kunt u via email aanleveren. De mail is voorzien van Naam en telefoonnummer. Mailadres : info@k-fitness.nl onderwerp : klacht
Omschrijf de klacht.
4. Niet gepersonaliseerde klachten worden niet in behandeling genomen
5. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
6. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
7. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillencommissie
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de ondernemer is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.